Polityka prywatności

PODSTAWA  PRAWNA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkownika  jest FOUR HOTEL Sp. z o.o BAŁTYCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Gdańsku przy ul.Tartacznej 2/12 80-839 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000676682 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: b13@restaurantandbar.pl  lub listownie na adres: FOUR HOTEL Sp. z o.o BAŁTYCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Tartaczna 2/12 80-839 Gdańsk

DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Użytkownika  jest dobrowolne i zależy od Jego decyzji. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne, w celu świadczenia usług przez Administratora (brak podania danych uniemożliwi realizację usługi lub przesłanie informacji).

Administrator przetwarza następujące dane:

 • Imię, nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • adres IP
 • data i czas serwera
 • informacje o przeglądarce internetowej

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. I. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

1) wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy;

2) z uwagi na uzasadniony interes Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 

3) wysyłka pocztą elektroniczną biuletynu zawierającego informacje o aktualnościach dotyczących działań firmy, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody bądź nie podanie danych osobowych czyni niemożliwym wysyłanie przez Administratora biuletynu na adres poczty elektronicznej,

4) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. II. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

III. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. IV. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 2. V. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. VI. W przypadku jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne do praw i interesów Użytkownika, Administrator może odmówić uwzględnienia wniesionego sprzeciwu, ich usunięcia lub zapomnienia.

VII. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej, w celu dostarczenia Użytkownikowi  informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Użytkownik najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

W celu realizacji praw określonych w punkcie III – V wystarczy:

lub

 • listownie na adres: FOUR HOTEL Sp. z o.o BAŁTYCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Tartaczna 2/12 80-839 Gdańsk

VIII. W związku z realizacją niektórych usług Administrator współpracuje z podmiotami (firmami) zewnętrznym, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, rachunkowości
 • podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży usług (jeżeli zgoda Użytkownika została zebrana za ich pośrednictwem)
 1. Dane  osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres czasu, przez który przetwarzamy dane osobowe Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:

 1. W przypadku gdy Użytkownik jest stroną zawartej z Administratorem  umowy lub zmierza do zawarcia umowy (negocjacje handlowe) co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.09.2020 r.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis internetowy www.villabaltycka.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi w postaci tekstowej, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na twardym dysku). Niosą one ze sobą takie informacje jak: nazwę strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
 4. ułatwienia korzystania z serwisu,
  b. zbieranie danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych demograficznych (wiek oraz płeć) służą do określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych,
  c. zbierania statystyk, niezbędnych do celów analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu WWW, co przyczynia się do ulepszania jego struktury i zawartości.
  d. serwis wykorzystuje funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displaytowych. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Google Analytics dla reklam displaytowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
 5. Serwis WWW wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:
 6. session cookies (sesyjne) – przechowywane tymczasowo, do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
  b. persistent cookies (stałe) – przechowywane są na urządzeniu końcowym przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 7. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie powyższych informacji, powinien on zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć w dziale „Pomoc” w pasku narzędzi przeglądarki internetowej.
 8. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.